Het tijdschrift

BEGINSELVERKLARING


Doelstelling van Tijdschrift voor Biografie (TvB) is een breed, academisch geschoold publiek te laten delen in de ontwikkelingen op het gebied van de biografie in al haar facetten.

Behalve aan academische artikelen biedt het blad ruimte aan essays, journalistieke en literaire bijdragen, interviews en recensies van recent verschenen Nederlandse en buitenlandse publicaties op dit terrein, waarbij met name oog is voor studies die niet al ruime aandacht hebben gekregen in andere media.

De redactie streeft ernaar stukken te plaatsen waarbij leesbaarheid en een goede onderbouwing hand in hand gaan.

Tijdschrift voor Biografie is nadrukkelijk geen exclusief tijdschrift van en voor biografen, maar een podium voor álle deelnemers aan het debat over het biografisch genre (critici, academici, journalisten, liefhebbers).

Tijdschrift voor Biografie is de voortzetting van Biografie Bulletin, dat februari 1991 voor het eerst verscheen; hier vindt u een overzicht van de inhoudsopgaven van de eerste t/m de twaalfde jaargang.

De naamsverandering is het resultaat van een inhoudelijke koerswijziging. Meer nog dan vroeger willen we de groeiende aandacht voor de biografie steunen, aanjagen, ter discussie stellen.

Tijdschrift voor Biografie wil interdisciplinair zijn. Niet alleen neerlandici en historici vragen we om bijdragen, maar ook sociale wetenschappers, psychologen, economen en anderen die hun licht op de biografie kunnen laten schijnen.


REDACTIE, WERKGROEP, EVENEMENTEN


Tijdschrift voor Biografie verschijnt drie keer per jaar, in maart, juli en november. De leden van de redactie komen uit verschillende disciplines. De hoofdredactie wordt gevoerd door Jaap Bos. Alle (gevraagde en ongevraagde) bijdragen worden door twee redacteuren beoordeeld en van commentaar voorzien. De auteursrichtlijnen vindt u hier. Bijdragen gaarne zenden aan de hoofdredactie.

Biografie Bulletin kwam uit onder verantwoordelijkheid van de Werkgroep Biografie van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Sinds voorjaar 2012 is alleen de redactie verantwoordelijk voor de inhoud. De Werkgroep Biografie, die in 1990 werd opgericht (voorzitter: Mineke Bosch), rekent het intussen nog steeds onverkort tot haar taken de uitgave van het tijdschrift te ondersteunen.

Tijdschrift voor Biografie verschijnt bij Ten Brink Uitgevers (Meppel). De vormgeving wordt verzorgd door FIZZ ondernemers in marketing & communicatie (Meppel). Informatie over abonnementen vindt u hier.

Tijdschrift voor Biografie is, via de Werkgroep Biografie, betrokken bij belangrijke evenementen. Om de biografie onder de aandacht van een breed publiek te brengen, belegt de Werkgroep ieder jaar, in samenwerking met de TvB-redactie, een symposium. Verder is de Werkgroep, als afdeling van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, van tijd tot tijd als sponsor betrokken bij een door een andere partij georganiseerd evenement. Ten slotte roept de Werkgroep, in samenwerking met de TvB-redactie, met een zekere regelmaat een Biografie-Café bijeen.

Op 19 oktober 2016 vond aan de Rijksuniversiteit Groningen het congres 'Rewriting Biography' plaats. Voor de organisatie tekende de Werkgroep Biografie. Het congres, belegd in het kader van het 250-jarig jubileum van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, bracht een weldadig aantal biografen en biografen in spe op de been en maakte veel discussie los. Online staat een verslag van Manvi Agarwal, Vicky van der Linden en Leonieke Vermeer: Rewriting Biography – the last (long) 25 years. Ook online: een verslag van Esmeralda Tijhoff: Wat was er te horen op het congres Rewriting Biography?

Engeland en Amerika hebben de afgelopen jaren een rijke oogst aan popbiografieën en popmemoires laten zien. In Nederland staat het genre van de pop(auto-)biografie nog in de kinderschoenen. Alle reden dus om dit fenomeen in kaart te brengen en kritisch tegen het licht te houden. Welke soorten pop(auto-)biografieën kunnen we onderscheiden en hoe ontwikkelt het genre zich in Nederland? Dat waren de twee centrale vragen op het symposium 'Omzien in rock', dat op 1 april 2016 plaatsvond in Nijmegen. Dit door de Radboud Universiteit georganiseerde evenement werd mede gesponsord door de Werkgroep Biografie. Sprekers waren de biografen Rutger Vahl en Flip Vuijsje. Daarnaast werkten de wetenschappers Lutgard Mutsaers, Gaston Franssen, Dennis Kersten en Maarten Steenmeijer mee. De bijdragen van Gaston Franssen, Dennis Kersten, Maarten Steenmeijer, Rutger Vahl en Flip Vuijsje werden omgewerkt tot artikelen, die verschenen in het 2016-zomernummer van Tijdschrift voor Biografie.
Er was belangstelling voor het symposium in de krant (lees het Volkskrant-artikel Voetbal is onze nieuwe rock-'n-roll) en op de radio (luister naar het RadioEenVandaag-fragment Te weinig goede popbiografieën in Nederland).
Twee bijdragen aan de popbiografieaflevering van Tijdschrift voor Biografie [5(2016)2] staan online: de inleiding van Dennis Kersten en Maarten Steenmeijer: De toekomst van de popbiografie en het openingsartikel van Rutger Vahl: Herman Brood en de Nederlandse popbiografie.

In de tweede aflevering van het Biografie-Café (6 november 2015) werd het themanummer over homo-, les- en bi-biografie gepresenteerd. Sprekers bij die gelegenheid waren David Bos, Theo van der Meer, Judith Schuyf , Gert Hekma en Jaap Bos. Kijk naar het YouTube-filmpje Vies en rose, biografie-presentatie at IHLIA, OBA A'dam.
Bekijk ook de Flyer Vies en rose.

In 2015 belegden de Werkgroep Biografie en de TvB-redactie een symposium onder de titel: ‘Scheldende helden. Onmin in de biografie’. Het vond op 10 april plaats in de Openbare Bibliotheek Amsterdam, onder dagvoorzitterschap van Mineke Bosch.
Is ruzie een fundamenteel onderwerp voor een biografie, of is het roddel en achterklap? Ruzies en twisten kunnen een beslissende draai aan een leven geven en van belang zijn om dat leven te duiden, maar hoever ga je hierin als biograaf en hoe voorkom je zelf een stem in het geschil te worden? Of is dat niet bezwaarlijk? En wat gebeurt er wanneer je als biograaf zelf in een ruzie belandt vanwege je onderzoek?
Hoogleraar politieke wetenschapppen Ruud Koole opende het symposium, met een lezing over conflict in de politiek. Andere prekers waren Mineke van Essen over Helena Stellwag, Theodor Holman over Theo van Gogh, Dik van der Meulen over Multatuli, Annet Mooij over Mina Kruseman, Eva Rovers over Boudewijn Büch en Gerard Reve en Diederik Slijckerman over Wim Treub. De kwaliteit van de sprekers en de hevige discussies die de lezingen opriepen, maakten het symposium geslaagd.

In de eerste aflevering van het Biografie-Café (Groningen, 26 november 2014) gaf het thema 'Familieverhalen' aanleiding tot een geanimeerd debat tussen Tanny Dobbelaar, Mineke van Essen en Jaap Bos, waarbij de zaal zich allerminst afzijdig hield.

Het is een aantrekkelijke vertelstrategie voor een biografie: het benoemen van een moment waarop het leven van de hoofdpersoon een beslissende wending nam. Een ontmoeting, een boek of een gebeurtenis waardoor het roer in het leven radicaal om ging. Maar biografen vinden het concept van een keerpunt op z'n minst problematisch. Dit schrijft Binne de Haan in zijn verslag van het symposium Turning Points, dat de Werkgroep Biografie en de TvB-redactie op 7 maart 2014 belegden in samenwerking met het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme van de Vrije Universiteit. Lees het volledige verslag op de site Historici.nl.
Bekijk ten slotte de Flyer Turning Points.

In lezingen door en interviews met biografen werd licht geworpen op de (on-)mogelijkheid van waarheidsvinding in de biografie. Medewerking verleenden onder anderen Leonard Ornstein, Jan Willem Stutje, Hans Renders en Jeroen Koch.