Voor auteurs

KOPIJ-AANWIJZINGEN


Een stuk schrijven voor Tijdschrift voor Biografie? Houdt u dan rekening met het volgende. (Lees hieronder verder of ga meteen naar onze Gids Schrijven en Redigeren.)

Stukken kunnen zowel op verzoek van de redactie als ongevraagd worden aangeboden. De bijdrage mag niet al elders zijn gepubliceerd.

De stukken zijn bestemd voor een breed publiek dat zich, al dan niet beroepsmatig, interesseert voor het genre van de biografie.

De redactie verwelkomt artikelen, korte essays of columns en boekbesprekingen. Een artikel kan ook een interview zijn of een recensie die dieper graaft en een grotere reikwijdte heeft dan een 'gewone' boekbespreking.

Auteurs worden geacht iets nieuws te bieden. De redactie ziet graag stukken tegemoet die blijk geven van een verrassende invalshoek, aandacht vragen voor een verrijkend onbekend detail of onderbelicht facet, getuigen van een verfrissende visie of van kritiek op een bestaande visie. De ideale auteur schakelt makkelijk tussen het niveau van de feiten en het niveau van de duiding.

Artikelen zijn minimaal tweeduizend en maximaal vierduizend woorden lang. Korte essays of columns en recensies tellen duizend tot twaalfhonderd woorden.

Het wordt op prijs gesteld als een auteur een korte samenvatting meestuurt waarin hij of zij aangeeft wat de kern van het betoog of de strekking van het artikel is, en hoe de inhoud zich verhoudt tot bijvoorbeeld de theorievorming of bestaande biografische praktijk. (Deze samenvatting is voor de redactie en wordt niet in het artikel opgenomen.)

Auteurs leveren bij de tekst ook een kort biografisch blokje aan. Naam, (desgewenst) e-mailadres, relevante functie(s), terrein van werkzaamheden/onderzoek, enzovoort. Maximaal drie regels. Deze informatie wordt achter in het tijdschrift afgedrukt in de sectie 'Medewerkers aan dit nummer'.


SCHRIJVEN EN REDIGEREN


Kopij kan worden gezonden aan hoofdredacteur Jaap Bos. Deze stuurt de bijdrage door aan twee redacteuren. Alle stukken worden in een redactievergadering besproken. Tijdens de vergadering wordt besloten welke status het stuk krijgt: (a) acceptatie, (b) revisie en herindienen, (c) afwijzen.

Een van de redacteuren brengt de auteur van de uitkomst van het beraad op de hoogte. In een korte review geeft de redacteur eventueel aanwijzingen voor aanpassingen of motiveert hij of zij de afwijzing. Wordt om revisie gevraagd, dan past de auteur het stuk aan en stuurt hij of zij het opnieuw in.

In laatste instantie doet de eindredactie nog een redactieslag. Idealiter komt die neer op het verbeteren van kleine fouten.

Deze procedure geldt ook voor auteurs wie de redactie zelf om een stuk heeft gevraagd. Uitgangspunt is dat een auteur akkoord gaat met eventuele plaatsing van zijn of haar bijdrage op de website. Wie daartegen bezwaar heeft, kan contact opnemen met de hoofdredactie.

De overige kopij-aanwijzingen -- niet te missen -- staan in onze Gids Schrijven en Redigeren.